Fra lidt oprydning til restaurering

Da vi overtog Gammelgaard stod staldbygninger som den dag, dyrene flyttede ud med båse, krybber, grebningr og vandingsanlæg.

 

Bjælkelaget var angrebet af orme og nedbrudt af ammoniakdampe, mange bjælker var understyttet af stolper for at undgå at de knækkede. Koftbrædder var knækkede, så indskudsler og halmstrå regnede ned i staldene.

 

Da gården blev fredet i 1989 trak fredningsarkitekterne på skuldrene, på spørgsmålet om, hvad man skulle stille op med dette forfald.

 

Det startede blot som lidt oprydning med at smide løst ragelse bort men ønsket om at gøre rummene brugbare til andet end bare opbevaring, satte omfattende arbejder i gang.

Rørerne til vandingsanlægget blev adskilt og kørt til fyldpladsen. Alt det brændbare blev en vinterdag lagt på naboens mark og brændt af.

 

Til sidst stod vi med et tomt rum på 110 m2 med frønnede loftbrædder med 12 cm lerlag på og det hele var holdt oppe af 11 tværgående bjælker, hvoraf de fleste var knækkede og understøttet af stolper.

En arkitekt blev tilkaldt og han sammenlignede bygningens stabilitet med en tom skotøjsæske uden låg. Derfor blev der bedt til en længere stormfri periode, indtil der var skabt stabilitet igen.

Arkitekt

Steen Kjær Jensen

Skydebjerg Præstegaard

Kærlighedsstien 1
5560 Aarup
Telefon 64 43 18 39
Arkitekttegning

Arkitektegningen blev sendt til tømreren for at få tilbud, tilbudet blev sendt til Kulturarvsstyrelsen for at få tilladelse og tilladelsen blev sendt til private fonde med anmodning om støtte, så der blev råd til udførelsen.

 

Kulturarvsstyrelsen accepterede anmodningen om, at konstruktionen kunne foretages uden understøttende stolper ned gennem rummet og styrelsen gav tilskud på 50% af omkostningerne. Vi fik også tildelt støtte fra private fonde. Derefter kunne arbejdet påbegyndes.

 

Iført tætsiddende svømmebriller, der dukker hele tiden og med et effektivt åndedrætsværn blev nedrivningen af bjælkelaget begyndt. Det varer to dage med anvendelse af koben, bajonetsav og mukkert. Det sviner ubeskriveligt og træstumper blandet med lerlag med hakkelse i fylder voldsomt op i rummet.

 

På naboens mark blev træværket brændt af , og lerlaget blev bredt ud på marken til nedpløjning og der blev sendt bud efter tømreren.

 

Tre spær af gangen blev løftet i begge sider, indtil tapperne i spæret slap ud af hullerne i den gamle bjælke, som derefter kunne fjernes.Den nye bjælke med taphuller blev anbrakt på tagremmene og spæret blev forsigtigt sænket på plads.

 

Efter at alle bjælker var udskiftet blev en 18 meter lang ås lagt midt ned over bjælkerne og over åsen blev monteret tre "heste" til at holde loftet oppe uden understøttende stolper.

 

Loftbrædderne skulle være af samme træart som tidligere anvendt. Det var poppeltræ som blev skåret ud i 1½ tommer tykke planker på Ore Savværk i varierende bredder fra 2o cm til 40 cm.

 

Ore Savværk drives af søskendeparet Inger og Niels Christian, der har arvet værket efter deres far, der grundlage det i 1920.

 

Savværket står uforandret efter opførelsen og værkets maskiner drives af en lokal dieselmotor fra Humboldt-Deutzmotoren, Köln. Bloksaven, ryndsaven og båndsaven drives med remtræk.

I gamle dage blev poppel anvendt til kornskuffer og dørfyldninger. Poppel er let og meget stærkt og med den smukke overflade var det velegnet til gulve indvendigt og så også til staldlofter.

Afsluttende restaurering af staldbygningerne
Efter at vi igennem mange år har været i gang med at restaurere staldbygningerne, besluttede vi os for at få et samlet overblik over det nødvendige arbejde, der skulle afslutte restaureringen. 
Sammen med en bygningssagkyndig gennemgik vi bygningerne og udarbejdede en restaureringsplan, der skulle benyttes til at søge Kulturstyrelsenom tilladelse til arbejdet samt til at få tilskud hertil. 
Planen skulle også anvendes til at søge om private fondsmidler.
Kulturstyrelsen gav os tilladelse samt løfte om økonomisk tilskud. I løbet af foråret 2012 faldt også financieringen på plads. Det spændende arbejde startede midt på sommeren.
Anbefalingsskrivelse fra Torben Lindegaard Jensen blev sendt sammen med fondsansøgningerne. Torben har med stor interesse fulgt vore istandsættelser igennem årene, siden vi overtog Gammelgaard i 1986. 
Vi var naturligvis stolte af at kunne skrive i fondsansøgningerne at at vi havde opsat plaketter på væggen mod vejen. Plaketten fra Byfo fortalte at Gammelgaard er fredet kulturarv og plaketten fra Middelfart Kommune var anerkendelse for nænsom restaurering.


 


Håndværkere og leverandører
Arkitekt Steen Kjær Jensen, Skydebjerg GL. Præstegaard,
5560 Aarup
Telefon 64 43 18 39 / 23 26 79 65  Mail - arkitektsteenkjaer@hotmail.com

Tømrer / Snedkerfirma Henning Hansen, Hjortegyden 30, 5591 Gelsted.
Telefon 64 78 10 48 / 40 36 58 58
 Mail - henning@hh-hansen.dk

Entreprenørfirma J. Buch & Sønner I/S, Gadstrup 9, 5580 Nr. Aaby
Telefon 64 42 16 59

Rosenkjær VVS, Kløvervænget 7, 5591 Gelsted
Telefon 64 49 22 99
 Mail  info@rosenkjaer-vvs.dk

Klokholm Grusgrav, Fjellemosevej 2,
5560 Aarup
Telefon 64 88 17 64 / 26 49 84 58Målsætningen
Vi har altid haft ønsket om at alle rummene i Gammelgaards bygninger skulle kunne bruges til noget. De skulle ikke bare være rum til opbevaring af alt det man har samlet sammen igennem årene. Rummene skal have en funktion.
Vores opgave går ud på at skabe tre rum i de gamle staldbygninger, der tilsammen er ca. 220 kvadratmeter.


Tømmersamling nagles sammen med egenagler dyppet i stubolie.
Fodrem af nyt egetømmer sammen med genbrugstømmer.
Skråbånd i hjørne.
Hulstemmer erstatter stemmejern.
Bjælketransport.
Arbejdets faser
Betonaffald fra staldgulvet og det afgravede jord var vi så heldige at kunne komme af med hos en nabo, der skulle have anlagt en kørevej til nyopført kalvestald.
Den samme nabo var så vennelig at stille traktor med ladvogn til rådighed den første dag vi startede ophugning af staldgulvet, dagen derpå startede han med høsten, så vi lånte transportgrej hos vores entrepenør.
Mandskab med maskiner fra Buch og Sønner deltog i ophugningen den første dag, derefter tog de også på høstarbejde. Heldigvis er Henning Hansens håndværkere meget alsidige så vi kunne fortsætte ophugning og gravearbejdet.
At rive et flere hundrede år gammelt loft ned er det fæleste arbejde, der findes så det kan man ikke byde sine håndværkere. Selv med svømmebriller og åndedrætsværn får man snavs i øjne og mund. Halmen blev kørt over på naboens nyhøstede mark, hvor det blev pløjet ned. Loftbrædder og bjælker blev afhentet af en flink mand.
Tømreren Erik Therkildsen fra Hjerl Hedes Museum havde håndhugget syv stk 7x7 tommer douglas gran bjælker, der var  7 meter lange. De ankom med fragtmand og skal lægges op i det rum, der senere gerne skal blive gæsteafdeling.
Der blev udskiftet en stor del af det eksisterende egetømmer. Det blev erstattet med brugt tømmer der var indsamlet fra bindingsværkbygninger, der var nedtaget. Fodremmen var over alt af nyt tømmer, da det er det træværk i bygningerne, der er mest udsat for vejrliget. Alle udvendige flader og siderne indtil mørtelrenden blev smurt med stubolie, der er en blanding af trætjære, vegetabilsk terpentin samt linolie, der dufter herligt.
Under nedtagningsfasen kommer de blå og røde soldater ind i billedet for at understøtte tagkonstruktionen, der er meget eftergivelig. Hvis et tegltag blev udsat for lignende stress, ville teglstenene rasle af.
Åbent hus
Kaos
Og så er der lige et loft mere på 50 m2, der skal nedtages og bortskaffes.
Betonkanonen ankommer og gennem et hul i muren stikker den sin snabel ind i rummet, hvor der skal støbes.
Halvtreds kvadratmeter betongulv er støbt i løbet af 10 minutter.
Fem centimeter kapilærlag.

Skråbånd tilpasses.
Løsholter og dokker repareres.Tavl er klar til opmuring.


Vinduer isættes og tavl opmures.
Tavl lukket mod gårdsiden.
Opfyldning af ajlebeholder.Udjævning af omgivelser.

Natstemning.

Genskabning af tilmurede porthuller.

Klar til montage af syv nye døre og dobbeltporte.

To nye dobbeltdøre i suleladen.

Dobbeltport i kostald.

Dobbeltport i hestestald.

Dobbeltport indvendig i hestestald.


Færdig med udvendige istandsættelser.

 
Tømrer-og snedkerfirma
Henning Hansen
Hjortegyden 30
Telefon 64 78 10 48
Restaureringsplan

Planen er udarbejdet for bygningerne mod nord med tidligere ko- og hestestald samt for den nordlige del af sidebygningen mod vest, hvor der tidligere var sostald. Planen beskriver bygningernes tilstand samt arten af restaurering.


Bygning A

Tistand

 

I den gamle kostald er bygningen tidligere stabiliseret ved udskiftning af mørt og ormædt bjælkelag og ved etablering af fire "heste" på loftet. Staldgulvet fra omk. 1950 er hugget op og bortskaffet.

Renovering
 

Der skal etableres lerstampet gulv, der bliver behandlet med linolie. Berapning og kalkning af tavl og træværk behandles med kærnemælk iblandet kridt for at få vandfast overflade

Bygning B

Tilstand

 

I den gamle sostald er bindebjælker nedbrudte af orme og ammoniakdampe. Det samme gælder loftbrædder, der dels er poppelbrædder samt gennemskårne grandrafter.
Gulvet er staldgulv fra 1950 med krybber og grebning. Gulvet ligger lavere end i A på grund af faldende terræn mod vejen.
 

Renovering
 

Oplægning af håndhuggede douglasbjælker og oplægning af poppelbrædder i dim. 5/4". Skillevæg mod kostald erstattes af brugt egetømmer, der opstilles på syldsten. Tavlene udmures med massive teglsten, der berappes og kalkes. Der isættes revledør i væg mod A og der isættesrevledør i hjørnet mod gårdspladsen. Fotodokumentation viser at her tidligere var en dør.
Staldgulv ophugges og erstattes af massive helbrændte genbrugsteglsten med knasfuge i samme plan i hele rummet, der etableres trappe af marksten til de to revledøre. Rummet indrettes som et foreløbigt disponibelt rum med gulvafløb. Under gulv etableres kapillærlag efter forudgående udgravning.


 

Bygning C.
 
Tilstand
 
Bindebjælker er i god stand men loftbrædder var nedbrudte og blev i 2009 udskiftwt med nye poppelbrædder. Gulvet er staldgulv med krybber og grebning.
 
Renovering
 
taldgulv ophugges og erstattes af lerstampet gulv. Der opføres en væg mod A af bindingsværk, der stilles på syldsten under bjælke og der isættes ny revledør.

 

Bygning D.

Tilstand

 

Bindebjælker og loftbrædder er i samme tilstand som i B.
Den intermistiske skillevæg er opført i nyere maskinsten og af lecablokke. Gulvet er staldgulv som i de andre rum.
 

Restaurering
 

Intermistisk skillevæg nedtages, således at A og D udgør et stort rum til senere anvendelse til lokale kulturelle aktiviteter. Bjælkelag udskiftes på samme måde som i A. Staldgulv ophugges og erstattes af lerstampet gulv.

 

Bygninger C og D.

Tilstand

 

Dele af murene er udmuret med nyere sten og der mangler bindingsværk. Der sidder to mørnede revledøre i østmuren af D.
 

Renovering
 

Nedtagning af gammelt egetømmer, der genanvendes og stenene fra murværket genanvendes ligeledes. Tavl opmures og berappes og kalkes. Der isættes dobbeltfløjet revledør i nordsiden af D som erstatning for de to mørnede revledøre.

Bygning E.

Tilstand

 

I suleladen mod gårdsplads er to døråbninger blevet udmuret med lecablokke, der er berappet og kalket udvendigt.
 

Renovering
 

Lecablokke fjernes og der isættes to dobbelte revledøre.

 

De tre rum
Den gamle sostald.
I bygningen ved siden af vognporten ud mod vejen ønsker vi at indrette et disponibelt rum, der er forberedt til senere at blve indrettet til gæsteafdeling. Der bliver indlagt vand og der etableres afløb, i gulvet lægges varmeslanger, så rummet senere kan opvarmed ved hjælp af varmepumpe.
Rummet efter oprydning venter på lægning af teglstensgulv i knasfuge.
Den gamle kalvestald.
I rummet bag nyopført bindingsværksvæg, hvor der isættes revledør. Skal bruges til Gammelgaards snedkerværksted.
Den gamle hestestald.
Muren til den 17 meter lange kostald er nu fjernet, loftet er revet ned og bortskaffet og så skal der køres gammelt halm væk.
Det store staldrum.
Fra den nyopførte bindingsværksvæg, hvor der monteres en revledør, strækker sig nu det store staldrum, der måler 6 x 24 meter. Dette flotte rum har vi planer om at benytte til sociale aktiviteter til gavn for lokalområdet.
I ord og billeder
Kalvehave 4, Husby, 5592 Ejby
Lav din egen hjemmeside med mono.net