Denne brandtaxtation, beskriver en gårds som ikke tidligere var forsikret. Den beskriver samtidig en gård, der ikke længere eksisterer. Dette fremgår af senere taxationer, hvor såvel planløsning som dimensioner er totalt anderledes.
 

Den første brandforsikring tegnes i 1815 og taxationen foretages den 18 marts for en gård tilhørende Wedelsborg Godt, Fæster Søren Pedersen.

 
Transskription

Hoved no 31

 

Anno 1815 den 18de Martij er af undertegnede Branddirektteur og Taxationsmændene Rasmus Rasmussen af Føns Bye og Peder Jpsen af Emtekiær Bye Songe Fogder, foretaget følgende Taxation til Brandforsikringen og indlemmelse i Landets Almindelige Brandkasse efter de gieldende Priser og arbeidsløn fra 11te Sept. 1807 i Dansk Corant samt derefter med 60 pCt tillæg til Rigsbank Penge Sølv værdie ifølge Placaten af 13de Marti 1813 dens 3die Post

 

Huusbye Sogn Huusbye Bye

 

En Gaard tilhørrende

Wedelsborg Gods,

Fæster Søren Pedersen.-

 

a, Stue huuset i Nord 14 Fag 3½ al. høy, 11 al. vidde Ege under og Fyrre over Tømmer, muurede vægge af brændte Steen, Straae Tag, som er indrettet til værelser og Bryghuus i den vestre Ende alt med Fielle loft over, 2de værelser med Fielle

gulv ræsten leer Gulv, der er forsynet med de fornødne Dørre og Vinduer som er

Jern Hengslede og Klinke beslaaet Deels med Laase 2de Skorsteene med Bagerovn af ubrændte og brændte Steen som Taxtationsmændele skiønnede værdi DanskCt. For                           420rd

med 60pCt tillæg       250

                          Rb 670

 

b, Det Østre huus 13 Fag 3½ al. høy, 9 al.vidde, Ege under og blandet over Tømmer, Klinede vægge, Straae Tag, derudj de fornødne Dørre som er Jernhengslede, bruges til Korn og Tærske loe, som Taxationsmændene skiønnede værd i Danskect.

                          For 210

med 60 pCt tillæg      130  340

 

c, Det Søndrehuus 12 Fag med Jndkiørsels Port 3 al høy 6½ al vidde Ege under og blandet over Tømmer, Klinede vægge Straae Tag, derudj de fornødne Dørre og Porte som er Jernhengslede bruges til Kornhuus og Jndkiørsel, som Taxationsmændene skiønnede værd i DanskeCt.

For                          110 rd

med 60 pCt. tillæg    070  180

                             Rbd 1190

 

d, Det Vestre huus 19 Fag til haugesiden og til Gaarden, 3½ al. vidde Egeunder og blandet over Tømmer, muurede vægge af brændte Steen og deels Klinede, Straa Tag, derudj de fornødne Dørre som er Jernhengslede, som bruges til Heste Stald, Foer huus, og Tærskeloe samt kornhuus, som Taxationsmændene skiønned værd i DanskeCt

for                         270 r

med 60 pCt. tillæg   160 430

   tilsammen         Rbd 1620

 

Siger Et Tusinde Sex Hundrede og Tyve Rigsbankdaler Sølv værdi - Er forsvarlig mod Jldsfare og ey før været Forsikret - Det anbefalede Brandtøy befandtes

 

    Datum ut Supra

 

Schiøtt

Branddirekteur

 

Rasmus Rasmussen

Peder Ibsen

Taxtationsmænd

 

 

Transskription 2009

Inge Eriksen

Skolevej 9

5464 Brenderup

Kalvehave 4, Husby, 5592 Ejby
Lav din egen hjemmeside med mono.net